Chào mừng quý vị đến với Blog ngữ văn.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Bài viết > Trường THCS Liên Đầm >

Hội thảo đổi mới kiểm tra đánh giá thúc đẩy đổi mới PP dạy học...

Tổ chức hội thảo đổi mới KTĐG thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí và Giáo dục công dân THPT, THCS

 

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện Chỉ thị số 47/2008/CT ngày 13/8/2008 của Bộ trưởng về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp năm học 2008-2009 và hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học tại văn bản số 7475/BGDĐT-GDTrH ngày 15/8/2008, để chuẩn bị các cuộc Hội thảo toàn quốc, Bộ GDĐT hướng dẫn các Sở GDĐT tổ chức hội thảo về đổi mới kiểm tra, đánh giá thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí và Giáo dục công dân cấp THCS và cấp THPT như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU HỘI THẢO

Thực hiện các giải pháp trước mắt trong Báo cáo kết quả đánh giá chương trình giáo dục và sách giáo khoa phổ thông năm 2008: "Đổi mới mạnh mẽ cách thức kiểm tra, thi với yêu cầu học sinh phải học thuộc lòng nhiều sự kiện, các bài văn mẫu; tăng cường các câu hỏi đòi hỏi học sinh suy nghĩ, trả lời theo cách hiểu và vận dụng của riêng mình. Trong năm học 2008-2009, tập trung đổi mới kiểm tra, thi theo hướng này 3 môn: Ngữ văn (Tiếng Việt), Lịch sử và Địa lí" và "Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo đánh giá sâu về tính sư phạm, tình khả thi và tính hiệu quả của hai môn học Thủ công (Tiểu học) và Giáo dục công dân (Trung học) để có giải pháp xử lí phù hợp (Xong trước tháng 5/2009)"; các Sở GDĐT tiến hành Hội thảo với chủ đề: ổi mới kiểm tra, đánh giá thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học đối với các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí và Giáo dục công dân cấp THCS và cấp THPT " bảo đảm mục đích, yêu cầu sau đây:

1. Đánh giá đúng tình hình và trao đổi kinh nghiệm về công tác chỉ đạo, thực hiện đổi mới kiểm tra, đánh giá thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí và Giáo dục công dân.

2. Phát hiện những kinh nghiệm tốt của tập thể và các nhân về công tác chỉ đạo, thực hiện đổi mới kiểm tra, đánh giá thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học các môn học nói trên.

3. Xác định trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện đổi mới kiểm tra, đánh giá thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học các môn học nói trên trong thời gian tới cho phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương, trường học.

4. Định hướng cho GV về thực hiện đổi mới kiểm tra, đánh giá thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học các môn học nói trên.

5. Kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về giải pháp thực hiện.
II. THÀNH PHẦN HỘI THẢO

1. Cán bộ lãnh đạo, chuyên viên phụ trách chuyên môn có liên quan của Sở GDĐT và các Phòng GDĐT cấp huyện.

2. Đại diện lãnh đạo tất cả các trường THPT và một số trường THCS.

3. Một số giáo viên (GV) đang trực tiếp giảng dạy các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí và Giáo dục công dân cấp THCS, THPT có thành tích trong việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.

4. Các cơ quan liên quan (Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, Hội Khuyến học, Hội cựu Giáo chức...) và các cơ quan báo chí trung ương, địa phương.

III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP HỘI THẢO

1. Nội dung hội thảo

a) Báo cáo đề dẫn Hội thảo của Sở GDĐT về chủ đề nói trên;

b) Tham luận về công tác chỉ đạo đổi mới kiểm tra, đánh giá thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học của Phòng GDTrH (thuộc Sở GDĐT), một số Phòng GDĐT và một số trường THCS, THPT có thành tích tiêu biểu;

c) Tham luận của GV trực tiếp giảng dạy các môn học nói trên;

d) Thảo luận về công tác đổi mới kiểm tra, đánh giá thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học;

đ) Kết luận của Lãnh đạo Sở GDĐT:

- Định hướng chỉ đạo, trách nhiệm tổ chức thực hiện của các cơ quan quản lý giáo dục, nhà trường và GV;

- Kiến nghị với Bộ GDĐT về công tác quản lý thực hiện chương trình; kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh và tổ chức các kỳ thi.

2. Phương pháp hội thảo

a) Cần thông báo để các trường THPT, các Phòng GDĐT cấp huyện chuẩn bị chu đáo cho Hội thảo:

- Sở GDĐT chỉ đạo các trường THPT lựa chọn GV, các Phòng GDĐT lựa chọn các trường, GV THCS có thành tích tiêu biểu để chỉ định chuẩn bị báo cáo tham luận và duyệt các báo cáo tham luận đã được chuẩn bị;

- Sở GDĐT tiến hành kiểm tra chuyên môn (có dự một số giờ dạy, nghiên cứu đề kiểm tra các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí và Giáo dục công dân) ở một số trường THPT và một số Phòng GDĐT, trường THCS với mục đích chuẩn bị cho Hội thảo và có thêm cơ sở chuẩn bị bản Báo cáo đề dẫn.

b) Bám sát yêu cầu đánh giá đúng thực trạng công tác chỉ đạo và tình hình thực hiện đổi mới kiểm tra, đánh giá thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân.

Từ đó, xác định phương hướng chỉ đạo phù hợp với thực tế mỗi địa phương, mỗi trường học; phát hiện được một số điển hình tiên tiến về công tác này; kiến nghị được các giải pháp; không biến báo cáo tham luận thành bản báo cáo thành tích.

c) Hội thảo cần có sự trao đổi, thảo luận dân chủ giữa các các cấp quản lý giáo dục, giữa các cơ quan quản lý với GV và GV với GV, coi trọng kinh nghiệm sáng tạo trong giảng dạy của GV các trường học, biểu dương các điển hình tiên tiến và uốn nắn mọi hiện tượng thiếu sót, lệch lạc trong thực tế.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở GDĐT tổ chức Hội thảo xong trước ngày 28/2/2009 và gửi báo cáo về Bộ GDĐT trước ngày 05/3/2009 (Báo cáo kết quả tổ chức Hội thảo và các báo cáo tham luận điển hình).

2. Bộ GDĐT sẽ tổ chức 2 cuộc Hội thảo toàn quốc trong tháng 3/2009 (sẽ có thông báo sau về thời gian cụ thể và địa điểm):

a) Về đổi mới đổi mới kiểm tra, đánh giá thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí cấp THCS, cấp THPT;

b) Về đổi mới đổi mới kiểm tra, đánh giá thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá hiệu quả giáo dục đối với môn Giáo dục công dân cấp THCS, cấp THPT.

Nhận được công văn này, yêu cầu các Sở GDĐT khẩn trương triển khai thực hiện, báo cáo thời gian tổ chức Hội thảo để các cơ quan liên quan của Bộ GDĐT cử cán bộ tham dự.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, các Sở GDĐT cần báo cáo với Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục Trung học) để hướng dẫn giải quyết.

                                                       

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Cục NG-CBQLCSGD (để thực hiện);
- Cục KT-KĐCLGD (để thực hiện);
- Các Dự án PTGDTHPT, PTGVTHPT-TCCN, PTGDTHCS-II (để thực hiện);
- Viện KHGD VN (để thực hiện);
- Lưu: VT, Vụ GDTrH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
  
 Nguyễn Vinh Hiển

Nhắn tin cho tác giả
Đặng Anh Chiến @ 22:38 25/01/2009
Số lượt xem: 7298
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Thay Chien ah.Truong cua Thay da to chuc hoi thao chua ? Cong tac chỉ đạo o trường thế nào cho em học tập voi ? Trường chúng em bây giờ mới triển khai công văn.

 

 

Avatar

Hội thảo này do Sở tổ chức. Tử giữa đến cuối học kỳ 1 đã tổ chức được các môn Văn, Toán, Hóa. Trường em chỉ cử giáo viên đi, mỗi môn cử 1 đại diện thôi. Sau khi dự hội thảo, các GV truyền đạt lại. Mà cô Mai Phương hiện đang công tác ở đâu nhỉ. Em muốn được trao đổi với cô thêm được khôg? yahoo. danganhchien_co@yahoo.com.Mỉm cười

 

No_avatar

anh Chiến ơi. em muốn xem và tham khảo bản tham luận chỉ đạo đổi mới kiểm tra đánh giá thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học các môn bậc THCS.Anh có thể gủi qua Email của em

giangthuong1971@yahoo.co">giangthuong1971@yahoo.com.vn

 
Gửi ý kiến